Ukrainian EnglishInstitutions of the Academy


Donetsk Botanical Garden | LibNAS - Library Portal of National Academy of Sciences of Ukraine
Search by keywords, institution name
 settings: 


Type of institution: Botanical gardens [3]
Institution name:
Donetsk Botanical Garden
Foundation year: 1965 at the Academy from : 1965

Identifiers:
  VNLU: NSOU0000074   NASU: 0000176   Ukrainica: ref0000013817 
 ISNI: 0000 0004 9283 9937  Wikidata: Q4166218
Leaders:
2017, 29 червня – Korshykov Ivan Ivanovych

1965–1970 Reva Mykhailo Lukych
1970–1987 Kondratiuk Yevhen Mykolaiovych
1987–1990 Tarabrin Viktor Pavlovych
1990–2014 Hlukhov Oleksandr Zakharovych
2014–2015 Netsvetov Maksym Viktorovych
2015–2017 Korshykov Ivan Ivanovych
2017, 15–22 червня Kucherevskyi Vasyl Volodymyrovych

uk
en
ru
 

Institute of Information Technologies of VNLU


+38 (044) 525-36-24
Ukraine, 03039, Kyiv, Holosiivskyi Ave, 3, room 209